Allmänna försäljningsvillkor – Företag

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

ECIT Solutions Pro AB:s (”ECIT Solutions”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag (”Försäljningsvillkoren”) gäller endast för köp och leverans av produkter till företag som sker vi ECIT Solutions webbsida, www.ECITSolutions.se (”Webbsidan”).

Genom genomförande av köp på Webbsidan accepterar kunden dessa Försäljningsvillkor. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse från ECIT Solutions. Försäljningsvillkoren gäller i tillämpliga delar om inget annat skriftligen avtalats.

Vid avtal om tjänster och supporttjänster så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor IT-tjänster.

2. Produktinformation

Produkterna som presenteras på Webbsidan utgör ECIT Solutions ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på ECIT Solutions webbsida och övriga publikationer har informationen på Webbsidan företräde. Produkterna kan tillhandahållas från olika distributörer, vilket medför att olika distributörers villkor kan äga tillämpning. Köparen ombeds säkerställa vilka villkor som gäller för respektive produkt.

3. Priser och frakt

Priserna anges i SEK, exklusive moms och fraktavgifter. ECIT Solutions äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. Eventuell avgiven offert eller prisförslag är giltigt i fem (5) arbetsdagar, om inte annat angivits. ECIT Solutions Pro reserverar sig för prisfel och prisändringar, även prisändringar som kan uppstå under köpprocessen, exempelvis på grund av ändringar i växelkurser, inköpspriser, tullavgifter och moms, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter, tillsammans med ändringar som kan uppstå till följd av kundens val av distributör eller ändringar som distributören genomför. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller sig ECIT Solutions rätten att annullera ordern. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. ECIT Solutions slutliga priser är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser, varför justeras kan komma att ske i enlighet med gällande valutakurs, vilket fastställs av ECIT Solutions.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår val av distributör, vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning via faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Fakturan skickas efter att distributören påbörjat leveransen. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på ECIT Solutions bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har ECIT Solutions rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

ECIT Solutions tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från ECIT Solutions måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot ECIT Solutions.

ECIT Solutions förbehåller sig full äganderätt till produkter fram tills full betalning har erlagts, vilket innebär att kunden inte får sälja, uthyra eller på annat sätt äventyra ECIT Solutions kontrollen över, eller säkerhet i, produkten, eller frånhända ECIT Solutions möjligheten att återta propdukterna vid fall icke full betalning sker.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har ECIT Solutions rätt att förkorta betaltiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser, samtidigt som produkterna får återtas.

5. Leverans

Kunden väljer i samband med köpet distributör, och därmed även transportör. Vid köp som innebär leverans från flera distributörer, kan köpet och leveransen delas upp i delleveranser, vari olika transportörer och leveransvillkor och/eller -tider tillämpas. Distributör, transportör samt kostnader och villkor för leverans framgår vid varje köp.

Risken för varan övergår till kunden så snart varan överlämnats till kunden.

ECIT Solutions tar inget ansvar för leverans eller leveransförsening, oavsett orsak. Eventuella krav får riktas direkt mot distributören. I de fall ECIT Solutions och kunden skulle ha avtalat att ECIT Solutions ska ta ansvar för leverans eller leveransförsening, kan ECIT Solutions ansvar aldrig gå utöver det ansvar som ECIT Solutions kan kräva från ansvarig distributör eller transportör, eller som i övrigt framgår av Försäljningsvillkoren.

6. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Förutsatt att inte distributörens villkor säger annat, ska transportskada anmälas till ECIT Solutions vid mottagandet. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske, och under alla förhållanden inom tre (3) dagar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och ECIT Solutions.

7. Återköp

ECIT Solutions kan, förutsatt att Försäljningsvillkoren följts och att detta godkänns enligt distributörens villkor, i undantagsfall acceptera återköp av en produkt inom tre (3) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.

Vid önskemål om återköp ska kunden kontakta ECIT Solutions på webbsidan och följa där angivna instruktioner. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos ECIT Solutions eller faktureras separat.

Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad.

8. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till ECIT Solutions, dock senast inom tre (3) dagar från mottagandet av leveransen, samt på angivet sätt returnera produkten.

Returer ska återsändas väl förpackade i orginal emballage. Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. ECIT Solutions förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

För det fall inte distributörens garanti eller felansvar godkänner returen och därmed står för kostnaden, ska kunden betala frakt för returen och eventuella avgifter till följd härav.

9. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare eller distributör. ECIT Solutions Pro lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares eller distributörs specificerade garantivillkor.

10. Ansvar

Föreligger fel som ECIT Solutions ansvarar för, åtar sig ECIT Solutions att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. ECIT Solutions har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller distributör eller till denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

ECIT Solutions är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i ECIT Solutions sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat skriftligen angetts av ECIT Solutions Pro eller på annat sätt framgår av produktvillkor som tillhandahållits av ECIT Solutions.

ECIT Solutions ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot ECIT Solutions med anledning av fel. ECIT Solutions ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för ECIT Solutions gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av ECIT Solutions anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

11. Särskilda villkor för programvaror och molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från ECIT Solutions webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar ECIT Solutions inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Vid köp av molntjänster hänvisar ECIT Solutions kunden till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

12. Sekretesspolicy

Vi tar din integritet på allvar. Vi behandlar personaluppgifter och har därför implementerat en sekretesspolicy som informerar dig om hur vi behandlar dina uppgifter.

Läs mer om den här.

https://www.ecit.com/se/solutions/privacy-policy/

13. Cookies

Denna webbplats använder sig utav cookies för att förbättra din upplevelse utav webbsidan. Läs mer om hur och varför här.

https://www.ecit.com/se/solutions/cookie-policy/